Kanazaki, A., Hu, J., Otomaru, T., & Sumita, Y. (2021). Evaluation of xerostomia and effect of maxillofacial prosthesis use on mouth dryness in head and neck tumor patients. International Journal Of Maxillofacial Prosthetics, 4, 9-17. doi:10.26629/ijmp.2021.03